Nawigacja

Profil szkoły Über die Schule About the school Dzwonki

O szkole

Profil szkoły

 Podstawowe informacje o szkole w Rusi

Historia szkoły i wioski Ruś na podstawie zapisów w kronice szkolnej:

 

 

 

 

 

    „Wieś Ruś założono 26 stycznia 1374 roku po zachodniej stronie jeziora Kielarskiego. W tym to roku pięciu wieśniaków Jerzy, Michał, Mikołaj, Ludwik i Piotr otrzymali po trzy włóki ziemi z nadania kapituły Fromborskiej za biskupa Szembeka celem odrabiania szarwarku na Bartążku i majątku Kielary z gorzelnią leżącą nad jeziorem. W tym to czasie pobudowany został młyn Sójką zwany. Koło tych źródeł zarobku skupiali się wieśniacy i tak powstały dalsze osiedla, które budowano na wysokim ubiedrzu w trzech do czterech piętrach. To też położenie Rusi ma w sobie coś romantycznego. Wybudowania pod borem nazywa lud Muchorowem”.

Historia szkoły w Rusi rozpoczyna się w 1838r . Pierwszy budynek szkolny zbudowano z bali drewnianych i pokryto słomą. Mieściła się w nim jedna izba lekcyjna, komora i mieszkanie nauczyciela. Wraz z rozwojem wsi i okolicznych osad zmieniały się potrzeby lokalowe szkoły. W końcu XIX wieku budynek drewniany zastąpiono murowanym, który następnie wielokrotnie rozbudowywano i przebudowywano. Ze względu na bardzo zły stan techniczny rozebrano go w 1999r , a w jego miejsce w 2004r. zbudowano salę gimnastyczną.

Po okresie zawieruchy wojennej szkoła swą działalność rozpoczęła w roku szkolnym 1945/1946. Budynek szkolny był w opłakanym stanie. Brakowało prawie wszystkich szyb. Brak drzwi, zawiasów , zamków bardzo utrudniał pracę. Zapisanych zostało 116 uczniów w klasach I-III. Na zajęcia uczęszczało 45% ogółu zapisanych. Uczyła jedna nauczycielka p. Marta Hansowa.

Nowy rok szkolny 1946/47 rozpoczęło troje nauczycieli, a posadę kierownika szkoły objęła p. Augustyna Wiewióra . Napływ dzieci z każdym dniem się zwiększał i na dzień 1.01.1947r. szkoła liczyła już 149 uczniów .

Po I półroczu z najzdolniejszych dzieci utworzono klasy IV , V , VI . W tym też roku szkoła uzyskała pomoc podręcznikową od Towarzystwa Przyjaciół Warmiaków i Mazurów w Krakowie .W maju 1948r. w szkole uczyło się 161 uczniów, w październiku 1948r zapisanych było 183 dzieci. 1 września 1949roku liczba uczniów spadła do 152, w roku następnym do145.

W II połowie lat 50-tych liczba dzieci w szkole gwałtownie spada, gdyż rozpoczynają się masowe wyjazdy ludności do Niemiec , a w roku szkolnym 1957/58 aż 75% mieszkańców złożyło wnioski na wyjazd . W roku szkolnym 1958/59 szkoła liczy 42 uczniów . W tym też Roku Dekretem Rady Państwa przedłużono obowiązek szkolny do 16 lat . Mimo siedmiu klas w szkole brakuje uczniów. Pracują 2-wie nauczycielki . Nauka odbywa się w klasach łączonych .

W latach 60-tych szkoła doczekała się pierwszych remontów i wymiany sprzętów . Powoli rośnie liczba uczniów i w roku szk. 1962/1963 do szkoły uczęszcza już 96 –ciu uczniów . Zatrudniono 4-ro nauczycieli, a kierownictwo obejmuje p. J. Chrzanowski . Na stanowisku kierownika, a potem dyrektora, pozostał do roku 1985. W roku szkolnym 1965/66 przeprowadzono reformę szkolnictwa. Szkoły 7-mio klasowe przekształcono 8-mio klasowe. Dzięki temu liczba uczniów w szkole wzrosła do 134. Zatrudniono 6-ciu nauczycieli . W 1968 roku obok szkoły powstało boisko, posesję ogrodzono, a budynek częściowo skanalizowano. Pod koniec lat 70-tych zainstalowano centralne ogrzewanie.

W roku 1978 obniżono stopień organizacyjny szkoły do klas I-VI i wprowadzono odział przedszkolny. Decyzją władz oświatowych od nowego roku szkolnego 1980/81 Szkoła Podstawowa w Rusi przestaje istnieć jako samodzielna placówka i stać się ma punktem filialnym SP w Bartągu .

Nieoczekiwanie już w następnym roku losy szkoły potoczyły się zupełnie inaczej niż zaplanowano. 6-cio klasowa Szkoła Podstawowa w Rusi jako jedyna w województwie zostaje samodzielną placówką . Na emeryturę odchodzi dyrektor J. Chrzanowski , jego obowiązki od roku szkolnego 1985 obejmuje nowy dyrektor mgr Marek Kotliński , który pełni tę funkcje do chwili obecnej. 

 

 
Szkoła obecna


Szkoła Podstawowa w Rusi.

Adres: Szkoła Podstawowa w Rusi 10-687 Olsztyn                                                                        

tel/fax (089) 5410322;

e-mail:sprus@stawiguda.pl

strona internetowa: www.sprus.edupage.org

 

 

Szkoła Podstawowa w Rusi mieści się w nowym budynku dydaktycznym,

uroczyście otwartym 22.09.1998r. w obecności arcybiskupa Edmunda Piszcza, wojewody Zbigniewa Babalskiego, kuratora oświaty Ryszarda Krępuły, parlamentarzystów, władz gminy Stawiguda, burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin, zaprzyjaźnionych z nami przedstawicieli powiatu Osnabruck i gminy Wallenhorst z Niemiec oraz licznie przybyłych gości.

W grudniu 2004r. dokonano uroczystego otwarcia nowej sali sportowej.

Szkoła położona jest w bajecznej okolicy, na stoku dużego zbocza, na krawędzi doliny rzeki Łyny. Otoczona lasami i pagórkami graniczącymi z rezerwatem przyrody „ Las Warmiński”. Ze względu na krajobraz wieś nazywana jest Olsztyńskim Zakopanem lub Szwajcarią Warmińską. Początki szkoły przypadają na drugą połowę XIX wieku. Przed wojną w Rusi istniała szkoła niemiecka, polskie przedszkole i dwie klasy szkoły polskiej mieszczącej się w prywatnym budynku. W szkole gościliśmy liczne delegacje z Niemiec, a także z Francji, Rosji, Szwecji.Informacja o szkole:

 

Obecnie w szkole uczy się 357 uczniów w klasach I-VII. 17 oddziałów.

Zatrudnionych jest 26 nauczycieli na pełnych etatach, 6 pracowników obsługi. W swoim gronie mamy  nauczycieli dyplomowanych 15,  mianowanych 6,  kontraktowych 4, stażysta 1. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z kwalifikacjami. Prawie wszyscy mają uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów.


Pomieszczenia do nauki:

Dysponujemy:

 • 8 salami lekcyjnymi,
 • biblioteką z czytelnią,
 • świetlicą, stołówką,
 • pracownią komputerowa,
 • salą gimnastyczną,
 • pełnym zapleczem sanitarnym.
 • Powierzchnia dydaktyczna zajmuje łącznie 450m2 plus sala gimnastyczna 290m2. Cała powierzchnia użytkowa szkoły to niecałe 1700m2. Na terenie szkoły jest plac zabaw, boisko uniwersalne i tereny przewidziane w planach na mini stadion (boiska sportowe, bieżnię 60m sześciotorową, skocznię do skoku w dal).

  Do szkoły uczęszczają dzieci z Rusi, Gągławek, Bartąga, Bartążka i Olsztyna. Sprawnie funkcjonuje dowożenie, które organizuje szkoła.

  Szkoła systematycznie się rozwija. Stajemy się coraz bardziej atrakcyjni dla mieszkańców Olsztyna. Wielu rodziców z tego miasta posyła i chce posyłać w przyszłości swoje dzieci do naszej szkoły.


  Nauczanie:

   

  • blok:humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy
  • informatyka
  • j. angielski
  • j. niemiecki

  Dla dzieci z trudnościami szkolnymi prowadzimy zajęcia, wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną. Logopeda koryguje wady wymowy uczniów.

  Rozwijanie zainteresowań:

  Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę pracując w kołach zainteresowań: językowych, ekologiczno-przyrodniczym, matematycznym, informatycznym, teatralnym, plastycznym oraz uczestnicząc w zajęciach w ramach SKS.


  Dodatkowe informacje o pracy szkoły:

  W naszej pracy kładziemy nacisk na ochronę środowiska, i promocję zdrowia. 22 kwietnia to co roku ważny dzień w naszej szkole, poświęcony problemom ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Od wielu lat organizujemy gminne imprezy poświęcone ochronie środowiska i promocji zachowań proekologicznych.

  Osiągamy wysokie wyniki nauczania potwierdzone badaniami zewnętrznymi

  Od 1999r. należymy do ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie.

  Jesteśmy szkołą wyróżnioną przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zaszczytnym tytułem Szkoły Promującej Zdrowie oraz  certyfikatem I i II stopnia  Szkoły Przyjaznej Środowisku. W listopadzie 2014r. Minister Edukacji Narodowej wyrożnila szkołę nadając KrajowyCertyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.


  W wychowaniu

  kładziemy duży akcent na wartości uniwersalne, na kształtowanie prawidłowych postaw etycznych i moralnych, na kształcenie umiejętności rozróżniania tego co dobre i złe, na umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Naszym uczniom staramy się zaszczepić poczucie dumy z tego, że są Polakami. Odwołujemy się do historii, tradycji i kultury regionu, w którym mieszkamy. Wyrazem tego była realizacja programu „Skarbnica naszych pradziadów. Pielęgnacja zdrowych zwyczajów”, na który dostaliśmy pieniądze z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zdrowotnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzięki temu stworzyliśmy trasę rowerową wokół J. Kielarskiego oraz rozpoczęliśmy proces powracania do zapomnianych zwyczajów i obrzędów warmińskich. Pokazaliśmy, że w oparciu o tradycję i kulturę regionu można budować wartości uniwersalne. Wokół szkoły skupiamy nie tylko rodziców uczniów, ale także seniorów, od dawna mieszkających na tych terenach. Urządziliśmy Izbę Regionalną , w której gromadzimy zbierane przez naszych poprzedników i przez nas pamiątki z przeszłości. Szkoła bardzo mocno zaangażowała się w organizację obchodów jubileuszu 630 leci założenia wsi Ruś. Przygotowaliśmy inscenizację przypominającą dawne zwyczaje i tradycje warmińskie pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, którą przedstawiliśmy na inauguracji obchodów jubileuszowych.

  W roku szkolnym 2003/2004, jako jedna z 3 szkół naszego województwa zostaliśmy zakwalifikowani do prac nad ogólnopolskim projektem nauczania kultury bezpieczeństwa w ramach wieloletniego programu „ Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” realizowanym we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie. Od roku szkolnego 2005/2006 bierzemy udział w projekcie pn. „ Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce” realizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Departament Wychowania i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

   

  Aktualności

  Kontakt

  Nazwa szkoły: SP RUŚ
  E-mail szkoły: sprus@stawiguda.pl
  Telefon: 895410322
  Adres szkoły: Ruś 4
  10-687 Olsztyn

  Galeria zdjęć