• Procedury zachowania bezpieczeństwa podczas nauki stacjonarnej w czasie pandemii Covid-19

     •  

      PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      NA TERENIE

      Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

       

      Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

       


       

      PODSTAWA PRAWNA

      Podstawa prawna: wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r. dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi wydane na podstawie
      art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14.03.1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz. U.z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. Poz. 322, 374,567)Wytyczne MEN, GIS oraz MZ związane z powrotem uczniów do
      szkół – sierpień 2020.

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

      1. Szkoła podstawowa im. 11 Listopada w Rusi wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Stawiguda Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

      2.    Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

      • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
      • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
      • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

      3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

      4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

      5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie. Dostępne w sytuacji zauważenia niepokojących objawów  choroby u ucznia lub pracownika szkoły.

      6. Na terenie szkoły każdy nauczyciel oraz pracownik ma prawo według zaleceń sprawdzić temperaturę ciała u dziecka.

      7. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy   (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

      8. W każdej pracowni będzie  umieszczony płyn do dezynfekcji. Uczeń zobowiązany jest dezynfekować ręce po wejściu do klasy i przed wyjściem na korytarz.

      9. Każdą godzinę lekcyjną skracamy o 10 minut, aby każdy uczeń mógł spokojnie zjeść drugie śniadanie. Z powodu noszenia maseczek podczas przerw utrudnione jest spożywanie posiłków na korytarzach.

      10. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m. in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
      z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika na środki po dezynfekcyjne.

      11.  Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego.

      12.  Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne z którymi stykają się użytkownicy.


      § 2

      Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      2. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły mogą wchodzić tylko do przedsionka (
      z wyjątkiem rodziców klas I w pierwszych dwóch tygodniach września) zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
       z bezpieczeństwem zdrowotnym  (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

       

      3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.);
      w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

      4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu/izolatorium (zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

      5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce) ,ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z podwórka i boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, zwłaszcza w czasie przerw.

      9. Uczniowie klas 1-8 przebywający w czasie przerw na korytarzu zobowiązani są stosować środki ochronne ust i nosa.

      10. Uczniowie podczas wyjść na świeże powietrze, boisko czy plac zabaw nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.

      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych i niepotrzebnych przedmiotów.

      12.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

      13. Rodzice dzieci klas I-III, którzy przyprowadzają lub odprowadzają dziecko do/z świetlicy, zobowiązani są wchodzić wejściem  wyznaczonym dla klas ich dzieci (głównym lub bocznym) i zaprowadzić pod wyznaczone drzwi bez zbędnego przemieszczania się oraz zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

      14. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

      15. Uczniowie otrzymają jeden komplet podręczników i ćwiczeń do indywidualnej pracy w domu i w szkole. Dodatkowe podręczniki w salach tzw. „lekki plecak” z których korzystają dzieci zostaną tymczasowo usunięte zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

      16. Każdy uczeń według zaleceń powinien codziennie zmieniać odzież wierzchnią.

       

      § 3

      Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników
      administracyjno-obsługowych

      1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

      2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice).

      3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

      4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami
      z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

      5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

      6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

      7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić lub dezynfekować.

      8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

      9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

      10. Nauczyciel w klasach I-III podczas przerwy pilnuje by na korytarzu znajdowały się maksymalnie dwie klasy pod warunkiem, że każda klasa będzie w wydzielonej części korytarza.

      11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

      12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

      13. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

      14. Nauczyciel wyznacza każdego dnia jedną przerwę podczas której będzie mógł zostać z klasą w pracowni.

      15. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

       

      16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

       

      1. Zaleca się:
      • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy);
      • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
      • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
      • dezynfekcja toalet – po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
      • Należy regulaminie dezynfekować sprzęt znajdujący się na placu zabaw lub boisku.

                 2.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

      • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
      • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
      • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
       i dezynfekowanie,
      • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

       

       

       

       

       

      § 4

      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

      1. Bibliotekarz  podczas przyjmowania oraz wydawania książek powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach bez obowiązku maseczki z zachowaniem należytego odstępu.

      2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

      3. Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz wietrzyć pomieszczenia.

      4. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 3 osób, w celu umożliwienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

      5.Korzystanie w bibliotece ze strefy wypoczynku, czytelni, kącika plastycznego zostaje ograniczone do minimum.

      6. Strefa bibliotekarza  wraz z księgozbiorem zostaje ograniczona i tylko nauczyciel bibliotekarz będzie miał do niej dostęp.

      7.Zostało wyznaczone specjalne miejsce na zwroty książek. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat na którym leżały książki.

      8. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone  datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie książki będą przeznaczone do użytkowania.

      9. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli. którzy chcą skorzystać z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są

      do potrzeb czytelników.

      10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie do odwołania z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

       

      § 5

      Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

      1. Personel obsługi musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
      • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
      •  zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
      • stosować środki ochrony osobistej.

      2.    Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

      3.  Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

      4.  Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń stołówki szkolnej, myć
      i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

      5.  Pracownicy obsługi w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie
      i dezynfekcję, m.in.:

      1)   przed rozpoczęciem pracy,

      2)   przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

      3)  po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,po zakończeniu procedur czyszczenia,  dezynfekcji,
      4)   po skorzystaniu z toalety,

      5)   po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

      6)    po jedzeniu, piciu.

      6.   Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem.

      7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

      8.  Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

      9. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika obsługi.

      10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni
       z wykorzystaniem środków myjących.

       

      § 6

      Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

      1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

      2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

      3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

      4. W szkole przygotowane jest specjalne pomieszczenie tzw. izolatorium , służące do odizolowania dziecka/ucznia u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

      5. Izolatorium  jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

      6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

      7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Olsztynie pod nr tel. 222 500 115) oraz organ prowadzący szkołę (8905126475).

      8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

      9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

      10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
      w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      § 7

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  koronawirusem u pracownika szkoły

      1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

      2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
      i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną,  a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

      3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

      4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

      5.W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

      6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

      7. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

      8. Zalecane jest ustalenie listy miejsc (osób), wśród których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

       

      § 8

      Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

       

      §9

      Postanowienia końcowe

      1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

      2. Procedura może być modyfikowana.

      3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
      w sekretariacie szkoły.

      4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą.

      5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

       

       

     • Komunikat

     •  

      Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

       

                  Po długiej przerwie od nauki w tradycyjny sposób rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Będziemy pracować w formie stacjonarnej, zatem zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynkach szkolnych oraz na szkolnym podwórku.

                  W trosce o zachowanie bezpieczeństwa 1 września na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy tylko klasy pierwsze, które po raz pierwszy przekroczą próg szkoły
      i klasy czwarte, które zmieniają budynek i rozpoczną edukację w Rusi. Pozostali uczniowie naszej szkoły spotkają się ze swoimi nauczycielami dnia 2 września 2020r. zgodnie
      z zamieszczonym na stronie szkoły planem zajęć.

       

      Podstawowe zasady obowiązujące

          w naszej placówce od 1 września 2020 roku

       

      Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz wytycznych MEN, GIS oraz MZ na terenie Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi wdrożyłam wiele procedur postępowania
      i zachowania w sytuacjach szkolnych, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich, natomiast 31 sierpnia na stronie szkoły zostanie zamieszczony szczegółowy Regulamin Z
      achowania Bezpieczeństwa podczas nauki stacjonarnej w czasie pandemii COVID-19

       

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
       w warunkach domowych.
      2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
      3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
      4. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy fakt odbywania przez domownika kwarantanny pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. W takiej sytuacji rodzic/opiekun nie posyła dziecka do szkoły.
      5. Uczniowie szkoły wchodzą do budynku dwoma wyznaczonymi wejściami:

      Filia Bartąg     uczniowie klas pierwszych oraz klasy 2a i 2b - wejście główne - nr 1,

                                 uczniowie klas: 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e  - wejście boczne -  nr 2.

      Ruś:                   uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6a, 6b -  wejście główne - nr 1

                                 uczniowie klas: 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b        - wejście górne -    nr 2

      1. Przed wejściem do szkoły i po opuszczeniu uczniowie powinni przestrzegać dystansu społecznego.
      2. Dzieci i młodzież wchodzą na teren szkoły w maseczce ochronnej/przyłbicy zasłaniającej nos oraz usta. Tuż po wejściu do budynku dezynfekują ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego w widocznych punktach w szkole Maseczki / przyłbice są zdejmowane po zajęciu przez uczniów wyznaczonych miejsc
       w salach dydaktycznych i nakładane ponownie przed ich opuszczeniem.
      3. Uczniów klas pierwszych w okresie dwóch pierwszych tygodni może przyprowadzić rodzic, który udaje się z dzieckiem do szatni, następnie odprowadza dziecko do świetlicy lub sali lekcyjnej( nie wchodząc do pomieszczeń).
      4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych zbędnych przedmiotów, zwłaszcza wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
      5. Uczeń do szkoły przynosi przybory szkolne, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi
       i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
      6. Przerwy międzylekcyjne uczniowie klas 4 – 8 powinni spędzać na świeżym powietrzu. W przypadku opadów deszczu powinni przebywać w pobliżu przydzielonej oddziałowi sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i w maseczce lub przyłbicy.
      7. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej mogą wchodzić do przestrzeni szkoły, zachowując zasady:
      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • rodzice /opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).
      1. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (powyżej 37,2 ºC), kaszel uczeń zostanie umieszczony w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

       

      Bardzo proszę uczniów i rodziców/opiekunów o przestrzeganie powyższych zasad oraz o zapoznanie się ze szczegółowymi procedurami. Liczę na Państwa odpowiedzialność i sumienność!

      Polecam Państwa uwadze śledzenie najnowszych informacji o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania COVID-19 na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

       

      Z wyrazami szacunku

      Monika Markowicz

      Dyrektor szkoły

     • Ogłoszenie

     • Drodzy Rodzice!

      W związku panująca pandemią COVID 19 zwracamy się z prośbą o przekazanie wiadomości, czy uprawnieni do przejazdu uczniowie będą korzystali z komunikacji gminnej, czy będą dowożeni przez rodziców.

      Informacje prosimy o przesłanie na maila dziemianowicz@stawiguda.pl do środy do godz. 9.00.

       

     • Informacja

     •  

      Listy uczniów klas czwartych zostały wywieszone w przedsionku Szkoły Podstawowej w Rusi.

     • Komunikat

     • Podręczniki do religii w klasach 1-3 zakupuje rodzic.

      WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE

      Podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego w klasie 4 zakupuje rodzic.

      Podręczniki do języka niemieckiego w klasach 5-6 zakupuje rodzic,  ( możliwość odkupienia podręcznika od klas 6 i 7 ) , ćwiczenia zakupuje rodzic.

      Po rozpoczęciu roku szkolnego i spotkaniu z nauczycielem religii w klasach 4-6 zostanie podjęta decyzja związana z zakupem podręczników do tego przedmiotu.

      Wykaz wszystkich programów i nazw podręczników znajdą Państwo w zakładce dokumenty-wykaz podręczników.

     • Pierwsza komunia święta - informacja

     • W sobotę 15 sierpnia po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które mają przystąpić do I Komunii Świętej 27 września 2020r. Do omówienia bardzo ważne sprawy.

  • Galeria zdjęć

    brak danych