• SZKOLNY ZESPÓŁ GŁOSOWNIA PRZEDSTAWIA...
     • SZKOLNY ZESPÓŁ GŁOSOWNIA PRZEDSTAWIA...

     • Szkolny zespół GŁOSOWNIA, po raz pierwszy przedstawia słuchowisko „Samotny Miś i bożonarodzeniowy cud”. Nasza praca do tej pory skupiała się na pogłębianiu wiedzy z emisji głosu, a nagranie słuchowiska miałoby być pierwszą próbą wcielenia się w rolę i próby uchwycenia emocji postaci. Nie było to łatwe zadanie biorąc pod uwagę, że ćwiczymy głos od października 2020, a za chwilę spotykaliśmy się wirtualnie:). Jednak udało się połączyć starania i nagrać słuchowisko
      w domowych warunkach. Podziwiamy zaangażowanie uczniów,  ich wspaniały rozwój pod kątem doskonalenia głosu i kultury żywego słowa. Dziękujemy bardzo uczniom z zespołu: Aleksandra Krupa 7a, Rafał Frączek 7a, Weronika Wieremiej 6a, Wiktor Sobieski 6c, Agata Szatkowska 4c. Zachęcamy do wysłuchania opowiadania o samotnym Misiu, który po wielu zmaganiach w końcu odnalazł swoje szczęście oraz przyjaciela na dobre na dobre i na złe. Ścieżka muzyczna słuchowiska Samotny Miś pochodzi z produkcji Harry Potter
      w kompozycji Johna Williamsa;  Mój sąsiad Totoro - Path of The Wind kompozycja - Joe Hisaishi oraz  Nighttime Pedera B. Hellanda. Jeszcze raz gratulujemy przygotowania DEBIUTANCKIEGO  słuchowiska i czekamy na kolejne głosowe działania w Waszym cudnym wykonaniu.

      Poniżej udostępniamy link DO SŁUCHOWISKA!!!:)  
       

      SAMOTNY
      MIŚ

       

      https://drive.google.com/file/d/1PvhgisOsk64XJ1CB4Lg88EiNFT9-6USp/view

     • Szkolne koło PTTK

     • Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele szkoły. Zachęcam do dołączenia do grona miłośników pieszych wędrówek. W roku szkolnym 2019/2020 zostało reaktywowane koło PTTK. Przez 1,5 roku naszej działalności zorganizowaliśmy 5 rajdów pieszych. Podczas wędrówek poznajemy okolicę, aktywnie spędzamy czas, zdobywamy wiedzę, świetnie się bawimy. Zachęcamy do dołączenia do naszej wędrującej gromady. W grupie zawsze jest weselej. Poniżej przedstawiamy plan pracy koła PTTK działającego przy Szkole Podstawowej w Rusi. Pozdrawiam. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie.

      Danuta Glińska

     • Komunikat

     • Szanowni Państwo!

      W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I –III wracają do  nauki w trybie  stacjonarnym.

      W związku z tym informuję, że: 

      1) uczniowie klas 1-3 przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji obowiązującym przed przejściem na edukację zdalną;

      Zmiana planu dla klas I-III nastąpi od drugiego semestru, tzn. od 1 lutego 2021r.

      2) dokonaliśmy aktualizacji procedur zapewniających uczniom bezpieczny powrót do szkoły: wszystkie procedury i ich aktualizacja znajdują się na stronie szkoły, w zakładce PROCEDURY.

       

      Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas zajęć stacjonarnych:

       

      -  do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  

         oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,

      -  na teren szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonymi wcześniej wejściami,

      -  uczniowie mają zajęcia tylko w swoich salach z wyznaczonymi nauczycielami,

      -  poszczególne klasy spędzają przerwy oraz korzystają ze stołówki szkolnej w taki sposób, aby  

         minimalizować kontakt z innymi klasami,

      -  w przestrzeniach wspólnych i miejscach publicznych zaleca się zakrywanie ust i nosa, zgodnie z  

         ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

      -  opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły,

      -  ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum,

      -  obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie  

         umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

      -  uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na  

         stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce; uczniowie nie powinni wymieniać się  

          przyborami szkolnymi między sobą oraz zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych  

          przedmiotów,

      -  w miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, na podwórku szkolnym, ta  

         sama zasada dotyczy zajęć sportowych,

      -  infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych

         środków dezynfekujących; sale, korytarze oraz wszelkie części wspólne są wietrzone co najmniej raz  

         na godzinę,

      - należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która  

        uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego; rekomenduje się organizację wyjść w miejsca

         otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w

         przestrzeni publicznej.

       

      Monika Markowicz, Dyrektor Szkoły

       

     • „Cyfrowo i komputerowo” - PROJEKT UNIJNY

     • PROJEKT

      „Cyfrowo i komputerowo” RPWM.02.02.01-28-0174/19

       

      dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach

      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

       

      Celem projektu jest:

      • zwiększenie umiejętności i wiedzy 15 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi (SP) w zakresie korzystania z narzędzi TIK,
      • podniesienie jakości poprzez doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi,
      • nabycie umiejętności uniwersalnych i kompetencji cyfrowych w zakresie bezpieczeństwa w sieci przez 27 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych SP

      w wyniku zaplanowanego wsparcia projektowego w okresie od 01.01.2021r. do 31.07.2021r.                                  

      Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 197 331,58  zł

       

      Wnioskodawca: Gmina Stawiguda

      Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

     • KONKURS PLASTYCZNY "ZIMOWY KRAJOBRAZ"

     • Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-3.

      Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: Zimowy krajobraz.

      CELE KONKURSU:

      - dostrzeganie piękna zimy;

      - rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;

      - dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy;

      - wzbogacenie wiedzy na temat zimy;

      - kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;

      - promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;

      -promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

      REGULAMIN KONKURSU:

      Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A3 lub A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich).

      Kryteria oceny:  pomysłowość oraz niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.

      Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.

      Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w formie fotogalerii na facebooku.

      Zdjęcia prac z danymi autora (imię i nazwisko, klasa) należy wysłać  na adres: iwonamww2105@wp.pl,  waga@stawiguda.plb_giak@wp.pl  do dnia 30 stycznia 2021r.

      Laureaci konkursu (miejsca od 1-3) otrzymają dyplomy oraz nagrody.

      Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie!

      Pozdrawiamy Iwona Góralczyk,  Małgorzata Waga, Beata Giak, Danuta Glińska

  • Galeria zdjęć

    brak danych