• WYTYCZNE ODNOŚNIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-3


       Od 1 marca 2021r. w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi Filia w Bartągu uruchomione zostały zajęcia opiekuńczo wychowawcze

     z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3.

        W szkole zostały opracowane procedury zgodnie z wytycznymi

     Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze będą prowadzić wychowawcy świetlicy szkolnej, natomiast zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w sali komputerowej, poprzez łączenie online za pomocą platformy Microsoft Teams z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.


     W ZWIĄZKU Z PRZYWRÓCENIEM MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

     w Szkole Podstawowej im. 11Listopada w Rusi Filia w Bartągu 

     PODCZAS PANDEMII COVID – 19 WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY:


     PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ


     1. Świetlica pracuje w godzinach 6:30- 16:30.
     2. Rodzic zobowiązany jest zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej

     w formie wiadomości poprzez platformę Librus do kierownika świetlicy.

     1. W grupie może przebywać do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach,

     za zgodą Dyrektora szkoły, można zwiększyć liczbę dzieci

     (nie więcej niż o 2osoby).

     1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali świetlicowej. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4m2 na jedną osobę.
     2. Z sali, w której przebywają uczniowie usunięto przedmioty, których nie można zdezynfekować lub skutecznie umyć.
     3. W sali każde dziecko będzie korzystało z osobnej ławki oraz komputera (odległość między stanowiskami wynosi 1,5m).
     4. Uczeń posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym lub w plecaku.
     5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
     6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą oraz do osłony ust i nosa (korytarz, szatnia, toaleta).
     7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz dezynfekowane.
     8. Istnieje możliwość korzystania przez uczniów z placu szkolnego

     (oprócz placu zabaw), przy zachowaniu dystansu społecznego.

     1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

     oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować

     go w wyznaczonym miejscu (izolatorium) oraz powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odbioru dziecka ze szkoły.

     1. Wszyscy pracownicy szkoły zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej,

     (jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos).

     1. We wszystkich pomieszczeniach sanitarno- higienicznych umieszczone zostały instrukcje prawidłowego i skutecznego mycia oraz dezynfekcji rąk.


     PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU UCZNIA


     1. Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/ odbierani tylko przez osoby zdrowe.

     2. Przyjęcie i odbiór dziecka będzie odbywał się w przedsionku wejścia do szkoły.
     3. Rodzic/opiekun oraz uczeń oczekujący na wejście do szkoły zobowiązany

     jest zachować bezpieczny odstęp (2m od następnej osoby)

     oraz o zachowanie wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

     1. Ucznia przyjmuje woźna, która pomaga w dezynfekcji rąk i prowadzi do sali, w której będą odbywać się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
     2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
     3. Ucznia podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do szkoły. Pracownik szkoły ma prawo nie wpuścić ucznia do placówki i poprosić rodzica/opiekuna o zabranie dziecka do domu, jeżeli wykazuje takie objawy jak: kaszel, katar, temperatura powyżej 37°C oraz ogólne złe samopoczucie.
     4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
     5. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
     6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ucznia termometrem bezdotykowym.


     Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków


     1. Kuchnia szkolna nie przygotowuje posiłków.
     2. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku i napoju.
     3. Zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązuje zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp. Nie spełniają one kryteriów bezpieczeństwa i nie chronią nas tak skutecznie przed zakażeniem jak maseczki.


     OSWIADCZENIE_1_zalacznik_nr_1.docx

     OSWIADCZENIE_2_zalacznik_nr_2.docx


 • Galeria zdjęć

   brak danych