• Regulamin biblioteki

    • Regulamin Biblioteki szkolnej i czytelni

     w Szkole Podstawowej im.11 Listopada w Rusi

      

     Na podstawie prawnej:

     1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1998 r. nr 85 poz. 539 ze zm.).

     2. Statutu Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi § 23.

      

      

     § 1

     Cele i zadania

      

     1. Biblioteka jest pracownią szkolną, która:

     a) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

     b) służy do realizacji potrzeb i rozwoju zainteresowań uczniów,

     c) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,

     d) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

      

     2. Biblioteka pełni funkcje:

     - kształcącą:

     a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów,

     b) wdrażanie uczniów do samokształcenia,

     c) tworzenie warunków do pozyskiwania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

     - kulturalną:

     a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

     b) kształtowanie i wzbogacanie kultury czytelniczej i humanistycznej uczniów,

     c) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia;

     - opiekuńczą:

     a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb uczniów,

     b) wykrywanie u czytelników przyczyn braku potrzeby czytania
     i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

     c) wspomaganie działań szkoły w realizacji różnych programów edukacyjnych
     i społecznych,

     d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych;

      

     3. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

     a) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

     b) udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

     c) popularyzacja nowości wydawniczych,

     d) prowadzenie statystyki czytelnictwa,

     e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
     z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjna
     i komunikacyjną,

     f) renowacja i konserwacja księgozbioru,

     g) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz bibliotecznych.

      

      

     § 2

     Zasoby

      

     1.Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały do rozwoju edukacyjnego i czytelniczego ucznia,

     2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują grupę materiałów:

     a) piśmiennicze: słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, podręczniki, lektury, literatura piękna, literatura popularnonaukowa, czasopisma,

     b) nie piśmiennicze – materiały multimedialne: płyty CD i DVD - programy edukacyjne, gry, filmy, muzyka, audiobooki, e-booki.

     3. Zbiory w bibliotece:

     a) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

     b) księgozbiór podręczny w czytelni,

     c) zbiory wydzielone w pracowniach i klasach.

      

     § 3

     Organizacja biblioteki

      

     1. Biblioteka składa się z:

     a) wypożyczalni,

     b) czytelni,

     c) kącika plastycznego,

     d) stanowiska komputerowego służącego do indywidualnej pracy nauczycielowi bibliotekarzowi,
     e) strefy wypoczynku.

     2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

     a) uczniowie,

     b) pracownicy szkoły,

     c) rodzice uczniów,

     d) inni użytkownicy za zgodą dyrektora szkoły.

     3. Pozycje księgozbioru podręcznego, np. słowniki, encyklopedie i czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni. Pozostałe książki i inne materiały biblioteczne wypożyczać do domu.

     4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika czy książki wypożyczonej
     z biblioteki, czytelnik musi niezwłocznie odkupić taką samą /w przypadku lektur
     i podręczników/ albo inną w przypadku beletrystyki, wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej. Do czasu uregulowania należności czytelnik może być zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

      

     § 4

     Zasady korzystania z wypożyczalni

      

     1.W nowym roku szkolnym w pierwszym tygodniu pracy od 1 września, zbiory biblioteczne nie są udostępniane ze względu na wydawanie podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej na dany rok. W uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela bibliotekarza można wypożyczyć pozycję biblioteczną.

     2. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych do 10 czerwca, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

     3. Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i stosować się do jego zaleceń.

     4. W bibliotece należy zachować ciszę. Bieganie, chowanie się oraz krzyczenie
     w bibliotece jest niedopuszczalne. Czytelnik, który nagminnie łamie zasady zachowania
     i korzystania z biblioteki może zostać zawieszony z możliwości wypożyczania zbiorów oraz odwiedzania biblioteki do odwołania.

     5. W bibliotece zakazuje się spożywania napojów i posiłków.

     6. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w celach edukacyjnych wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

     7. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

     8.Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.

     9.Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy udostępniać innym osobom.

     10.Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

     11. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki /w tym jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

     12. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

     13. W przypadku gdy uczeń nie przeczytał książki , może uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na przedłużenie terminu jej zwrotu.

     14. W przypadku niezwrócenia książki w określonym terminie bibliotekarz może odmówić czytelnikowi wypożyczenia kolejnych pozycji.

     15. Bibliotekarz prowadzi rezerwację książek według kolejności zgłoszeń.

     16. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o zbiory. Książki należy szanować - nie zdejmować z nich okładki bez potrzeby, nie robić w nich notatek, nie zaginać rogów, przechowywać w bezpieczny sposób z dala od zwierząt i młodszego rodzeństwa.

     17. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone zbiory
     i zobowiązany jest odkupić zniszczone, uszkodzone, poplamione lub zagubione książki.

     18. Czytelnik przed opuszczeniem biblioteki/czytelni zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku, odłożenia książek w wyznaczone miejsce grzbietem książki zwróconym do czytelnika.

     19. Jeżeli uczeń nie odda książki w przewidzianym terminie, zostaje do niego wysłane upomnienie drogą elektroniczną lub upomnienie bezpośrednie przez nauczyciela bibliotekarza. Uczeń nie uzyska możliwości korzystania z biblioteki aż do momentu zwrotu zaległych materiałów.

     20. Czytelnicy opuszczający szkołę, nauczyciele, pracownicy oraz pozostali uczniowie zobowiązani są do oddania materiałów wypożyczonych z biblioteki do 10 czerwca.

     21. W nagłych przypadkach losowych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, termin zwrotów bibliotecznych na prośbę ucznia czy rodzica/opiekuna może zostać przedłużony.

     22. Najlepszym czytelnikom na koniec roku szkolnego przyznawana jest nagroda książkowa.

     23. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach na rzecz biblioteki przyznawane są punkty dodatnie z zachowania zgodnie z obowiązującym Punktowym Systemem Oceny Zachowania Uczniów.

      

     § 5

     Zasady korzystania z czytelni

      

     1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zasobów biblioteki.

     2. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

     3. Przed opuszczeniem czytelni należy zostawić należyty porządek, zwrócić czasopisma
     w wyznaczone miejsce, a książki bibliotekarzowi.

     4. Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.

     5. Czytelnik odpowiada materialnie za książki i czasopisma z których korzysta.

      

     § 6

     Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

      

     1.Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

     a) udostępnianie zbiorów materiałów bibliotecznych,

     b) pomoc w wyszukiwaniu informacji,

     c) pomoc w doborze lektur, beletrystyki dziecięcej i młodzieżowej,

     d) realizacja programu czytelniczo-medialnego we współpracy z wychowawcami
     i nauczycielami przedmiotów,

     e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa ( konkursy, wystawy, prezentacje książek oraz nowości wydawniczych, kiermasze książek, spotkania i imprezy czytelnicze, promowanie czytelnictwa za pomocą Internetu oraz tablicy ogłoszeń kulturalnych przed wejściem do biblioteki szkolnej, regularne czytania beletrystyki, nowości wydawniczych.

     f) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów

     g) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz lektury podstawowe uzupełniające do języka polskiego, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, wydawnictwa informacyjne, albumowe, podręczniki szkolne, wydawnictwa
     z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki i inne wynikające z potrzeb realizacji przedmiotów nauczania (teksty źródłowe),

     h) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego

     i) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,

     h) organizacja warsztatu informacyjnego w postaci katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych,

     i) współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi) oraz instytucjami kultury.

      

      

     Regulamin wchodzi w życie z dniem...01.09.2020

 • Galeria zdjęć

   brak danych