• REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM 11 LISTOPADA W RUSI

      

     I. INFORMACJE OGÓLNE

     Organizator: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

     Nadzór nad przebiegiem Konkursu: Dyrektor Szkoły – Monika Markowicz we współpracy z nauczycielami języka polskiego oraz muzyki.

     CEL KONKURSU

      1. Wyłonienie najlepszego tekstu lub tekstu i melodii, który stanie się hymnem Szkoły.
      2. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej.
      3. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.
      4. Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.

     II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

     1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, rodzice i sympatycy naszej szkoły.
     2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo /np. dziecko wraz z rodzicem/.
     3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
     4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst.
     5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
     6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi.
     7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
     8. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA /Załącznik nr 1/ oraz składają stosowne oświadczenie /Załącznik nr 2/ - pliki do pobrania poniżej.

     III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

     1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, jej imieniem oraz naszą miejscowością, gminą lub regionem.
     2. Tekst hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren.
     3. W swej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.
     4. Prace konkursowe należy złożyć w formie elektronicznej /płyta CD/DVD, pendrive/ jak i papierowej.
     5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane nt. autora/autorów: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL /w przypadku, gdy autorem jest Rodzic dodatkowa informacja – imię i nazwisko dziecka – ucznia jakiej klasy/.
     6. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku zgłoszony tekst nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

     IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

     Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na tekst HYMNU Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi” i zdeponować w sekretariacie szkoły w Rusi lub w Filii w Bartągu.

     Prace należy składać do 29 kwietnia 2022r. 

     Każdy uczestnik/zespół: rodzic-dziecko/ może zgłosić jeden tekst utworu.

     Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

     Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

     V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

     Przy ocenie prac konkursowych, Jury konkursu uwzględniać będzie:

     • oryginalność tekstu,
     • zgodność treści z tematem,
     • walory artystyczne,
     • poprawność merytoryczną i językową.

     VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

             Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

     VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

     1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.
     2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości otwarcia nowego skrzydła szkoły
     3. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
     4. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowania wybranego tekstu na stronie szkoły oraz korekt redakcyjnych i poprawek przeprowadzonych przez jury konkursu.
     5. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań regulaminu, jury konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu.

     Zwycięski tekst hymnu zostanie zaprezentowany  podczas uroczystości  „Otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi Filia w Bartągu

     w 2022 roku.

     Dokumenty do pobrania:

      

     KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA TEKST HYMNU LUB HYMNU I MELODII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 11 LISTOPADA W RUSI (KLIK)

      

     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU NA TEKST HYMNU LUB HYMNU I MELODII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 11 LISTOPADA W RUSI (KLIK)

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych