•  

     Miło nam poinformować, że nasza szkoła od 1 lipca 2021 r. bierze udział w projekcie grantowym „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Do współpracy w realizacji założeń projektu zaprosiła nas Fundacja „Modrak”. Rolę Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) pełni Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

     W ramach przedsięwzięcia wsparciem zostało objętych siedem placówek ogólnodostępnych:

     1.     Przedszkole Miejskie Nr 19 w Olsztynie

     2.     Szkoła Podstawowa Nr 12 w Olsztynie

     3.     Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

     4.     Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie

     5.     Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

     6.     V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

     7.     Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Olsztynie

     Głównym zadaniem SCWEW będzie udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

     Wsparcie udzielane przez SCWEW będzie polegało na transferze wiedzy i umiejętności specjalistów szkoły specjalnej do przedszkola/szkół ogólnodostępnych, zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej, przygotowaniu szkoleń i materiałów edukacyjnych, zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej.

     Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/ szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

     O dalszej współpracy naszej szkoły/przedszkola ze SCWEW w Olsztynie będziemy informować na bieżąco.

     Więcej informacji na temat SCWEW w Olsztynie znajdą Państwo na stronie: www.scwewolsztyn.pl.

 • Galeria zdjęć

   brak danych