•  

     INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

     Podstawa prawna

      

      Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty została opracowana zgodnie z: Dz.U. 2017 poz. 1512 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      

      

     OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

     1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
     2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
     3. W roku szkolnym 2021–2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

      

     • języka polskiego,
     • matematyki,
     • języka obcego nowożytnego.

      

     PRZEBIEG EGZAMINU

      

     1. Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
     2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

      

     • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
     • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
     • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
     1. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

      

     WYBÓR JĘZYKA OBCEGO

      

     1. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
     2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych.

      

     WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

      

     Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 75% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy  umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

      

     INFORMACJE O UPRAWNIENIACH LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

     Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

      

     UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

      

     1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.
     2. Czas trwania egzaminu z przedmiotów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym przysługuje prawo do wydłużonego czasu pracy:

      

     • język polski : czas wydłużony o 60 minut ( egzamin trwa180 minut)
     • matematyka : czas wydłużony o 50 minut ( egzamin trwa150 minut)
     • język obcy : czas wydłużony o 45 minut ( egzamin trwa135 minut)

      

     Z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty można zapoznać się również na stronie internetowej:

      

     CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA - INFORMATORY.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych