• Witamy na naszej stronie

   • ❗❗ WAŻNE  ❗❗KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU GRANTY PPGR

    TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 09 GRUDNIA 2021 r.

    Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

    Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie muszą dostarczyć do Urzędu Gminy w Stawigudzie dokumenty:

    1) potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

    W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: ODPISY AKTÓW URODZENIA, AKTÓW MAŁŻEŃSTWA i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

    PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

    W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni).

    Telefon do USC w Urzędzie Gminy Stawiguda – 089 512 61 65.

    2) poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

    Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Mogą to być ŚWIADECTWA PRACY, UMOWY O PRACĘ, ZAŚWIADCZENIA Z ZUS bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, itp.

    W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu).

    PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

    UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 25 LISTOPADA danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR – załącznik nr 1. Na tej podstawie Gmina Stawiguda wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

    3) poświadczające MIEJSCE ZAMELDOWANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

    W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W LATACH ZATRUDNIENIA W PGR i inne.

    PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

    Telefon do USC w Urzędzie Gminy Stawiguda – 089 512 61 65.

    4) w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Stawiguda zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Stawiguda. W przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o podanie adresu i danych kontaktowych szkoły (o ile nie zostały podane w składanym oświadczeniu).

    Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku do Sekretariatu Urzędu Gminy Stawiguda i będą one podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń. Załączniki dostępne są na stronie: http://bip.stawiguda.pl/.../wazne__koniecznosc...

    Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Stawiguda do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

    OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty. Jeśli planują Państwo skorzystać z usług USC (w przypadku braku oryginałów dokumentów) prosimy wziąć pod uwagę okres niezbędny na sporządzenie odpisów – do 10 dni.

    Jednocześnie przypominamy, iż złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 89 512 64 75. lub WAŻNE!!! – KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU GRANTY PPGR

    TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 09 GRUDNIA 2021 R.

    Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

    Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie muszą dostarczyć do Urzędu Gminy w Stawigudzie dokumenty:

    1) potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

    W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: ODPISY AKTÓW URODZENIA, AKTÓW MAŁŻEŃSTWA i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

    PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

    W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni).

    Telefon do USC w Urzędzie Gminy Stawiguda – 089 512 61 65.

    2) poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

    Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Mogą to być ŚWIADECTWA PRACY, UMOWY O PRACĘ, ZAŚWIADCZENIA Z ZUS bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, itp.

    W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu).

    PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

    UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 25 LISTOPADA danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR – załącznik nr 1. Na tej podstawie Gmina Stawiguda wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

    3) poświadczające MIEJSCE ZAMELDOWANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

    W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W LATACH ZATRUDNIENIA W PGR i inne.

    PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

    Telefon do USC w Urzędzie Gminy Stawiguda – 089 512 61 65.

    4) w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Stawiguda zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Stawiguda. W przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o podanie adresu i danych kontaktowych szkoły (o ile nie zostały podane w składanym oświadczeniu).

    Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku do Sekretariatu Urzędu Gminy Stawiguda i będą one podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń. Załączniki dostępne są na stronie: http://bip.stawiguda.pl/.../wazne__koniecznosc...

    Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Stawiguda do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

    OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty. Jeśli planują Państwo skorzystać z usług USC (w przypadku braku oryginałów dokumentów) prosimy wziąć pod uwagę okres niezbędny na sporządzenie odpisów – do 10 dni.

    Jednocześnie przypominamy, iż złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 89 512 64 75. lub http://bip.stawiguda.pl/.../wazne__koniecznosc...

    Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10,

    11-034 Stawiguda w godzinach:

    • 7.15 – 16.15 (poniedziałek),

    • 7.15 – 15.15 (wtorek - czwartek),

    • 7.15 – 14.15 (piątek).

    Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10,

    11-034 Stawiguda w godzinach:

    • 7.15 – 16.15 (poniedziałek),

    • 7.15 – 15.15 (wtorek - czwartek),

    • 7.15 – 14.15 (piątek).

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
  • Liczba odwiedzin
   liczba odwiedzin: 2119495
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Środa 08.12.2021
  • Partnerzy

   • Gmina Stawiguda
   • MEN
   • Kuratorium Oświaty
   • Egzamin ósmoklasisty
  • Projekty

   • „Z matematyką przez Ruś”
   • MegaMisja
   • KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO
  • Biuletyn informacji publicznej
 • Galeria zdjęć

   brak danych