• Historia szkoły

    • Wieś Ruś założono 26 stycznia 1374 roku po zachodniej stronie jeziora Kielarskiego. W tym to roku pięciu wieśniaków Jerzy, Michał, Mikołaj, Ludwik i Piotr otrzymali po trzy włóki ziemi z nadania kapituły Fromborskiej za biskupa Szembeka celem odrabiania szarwarku na Bartążku i majątku Kielary z gorzelnią leżącą nad jeziorem. W tym to czasie pobudowany został młyn Sójką zwany. Koło tych źródeł zarobku skupiali się wieśniacy i tak powstały dalsze osiedla, które budowano na wysokim ubiedrzu w trzech do czterech piętrach. To też położenie Rusi ma w sobie coś romantycznego. Wybudowania pod borem nazywa lud „Muchorowem”.

     Historia szkoły w Rusi rozpoczyna się w 1838 roku . Pierwszy budynek szkolny zbudowanoz bali drewnianych i  pokryto słomą. Mieściła się w nim jedna izba lekcyjna, komora i mieszkanie nauczyciela. Wraz z rozwojem wsi i okolicznych osad zmieniały się potrzeby lokalowe szkoły. W końcu XIX wieku budynek drewniany zastąpiono murowanym, który następnie wielokrotnie rozbudowywano i przebudowywano. Ze względu na bardzo zły stan techniczny rozebrano go w 1999 roku, a w jego miejsce w 2004 roku zbudowano salę gimnastyczną.

     Po okresie zawieruchy wojennej szkoła swą działalność rozpoczęła w roku szkolnym 1945/1946. Budynek szkolny był w opłakanym stanie. Brakowało prawie wszystkich szyb. Brak drzwi, zawiasów , zamków bardzo utrudniał pracę. Zapisanych zostało 116 uczniów w klasach I-III. Na zajęcia uczęszczało 45% ogółu zapisanych. Uczyła jedna nauczycielka Pani Marta Hansowa.

     Nowy rok szkolny 1946/47 rozpoczęło troje nauczycieli, a posadę kierownika szkoły objęła Pani Augustyna Wiewióra. Napływ dzieci z każdym dniem się zwiększał i na dzień 1.01.1947 roku szkoła liczyła już 149 uczniów.

     Po I półroczu z najzdolniejszych dzieci utworzono klasy IV , V , VI . W tym też roku szkoła uzyskała pomoc podręcznikową od Towarzystwa Przyjaciół Warmiaków i Mazurów w Krakowie. W maju 1948 roku w szkole uczyło się 161 uczniów, w październiku 1948 roku  zapisanych było 183 dzieci. 1 września 1949 roku liczba uczniów spadła do 152, w roku następnym do 145.

     W II połowie lat 50-tych liczba dzieci w szkole gwałtownie spada, gdyż rozpoczynają się masowe wyjazdy ludności do Niemiec, a w roku szkolnym 1957/58 aż 75% mieszkańców złożyło wnioski na wyjazd. W roku szkolnym 1958/59 szkoła liczy 42 uczniów. W tym też roku,  Dekretem Rady Państwa przedłużono obowiązek szkolny do 16 lat. Mimo siedmiu klas w szkole brakuje uczniów. Pracują dwie nauczycielki.  Nauka odbywa sięw klasach łączonych.

     W latach 60-tych szkoła doczekała się pierwszych remontów i wymiany sprzętów. Powoli rośnie liczba uczniów i w roku szkolnym 1962/1963 do szkoły uczęszcza już 96-eściu uczniów. Zatrudniono czworo  nauczycieli, a kierownictwo obejmuje Pan J. Chrzanowski. Na stanowisku kierownika, a potem dyrektora, pozostał do roku 1985. W roku szkolnym 1965/66 przeprowadzono reformę szkolnictwa. Szkoły 7-mio klasowe przekształcono w 8-mio klasowe. Dzięki temu liczba uczniów w szkole wzrosła do 134. Zatrudniono 6-ciu nauczycieli. W 1968 roku obok szkoły powstało boisko, posesję ogrodzono, a budynek częściowo skanalizowano. Pod koniec lat 70-tych zainstalowano centralne ogrzewanie.

     W roku 1978 obniżono stopień organizacyjny szkoły do klas I-VI i wprowadzono odział przedszkolny. Decyzją władz oświatowych od nowego roku szkolnego 1980/81 Szkoła Podstawowa w Rusi przestaje istnieć jako samodzielna placówka i stać się ma punktem filialnym SP w Bartągu.

     Nieoczekiwanie już w następnym roku losy szkoły potoczyły się zupełnie inaczej niż zaplanowano. 6-cio klasowa Szkoła Podstawowa w Rusi jako jedyna w województwie zostaje samodzielną placówką . Na emeryturę odchodzi dyrektor J. Chrzanowski, jego obowiązki od roku szkolnego 1985 obejmuje nowy dyrektor mgr Marek Kotliński, który pełni tę funkcje do roku 2019. Wraz z rozwojem szkoły, od września 2017 roku, stanowisko zastępcy dyrektora szkoły obejmuje mgr Agnieszka Anna Dziemianowicz. Od września 2019 roku do chwili obecnej, funkcje dyrektora szkoły pełni mgr Monika Markowicz.

     22 września 1998 roku uroczyście otwarto nowy budynek dydaktyczny w Rusi, w obecności arcybiskupa Edmunda Piszcza, wojewody Zbigniewa Babalskiego, kuratora oświaty Ryszarda Krępuły, parlamentarzystów, władz gminy Stawiguda, burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin, zaprzyjaźnionych z nami przedstawicieli powiatu Osnabruck i gminy Wallenhorst z Niemiec oraz licznie przybyłych gości. W grudniu 2004r. dokonano uroczystego otwarcia nowej sali sportowej.

     Szkoła położona jest w bajecznej okolicy, na stoku dużego zbocza, na krawędzi doliny rzeki Łyny. Otoczona lasami i pagórkami graniczącymi z rezerwatem przyrody „ Las Warmiński”. Ze względu na krajobraz wieś nazywana jest Olsztyńskim Zakopanem lub Szwajcarią Warmińską. Początki szkoły przypadają na drugą połowę XIX wieku. Przed wojną w Rusi istniała szkoła niemiecka, polskie przedszkole i dwie klasy szkoły polskiej mieszczącej się w prywatnym budynku. W szkole gościliśmy liczne delegacje z Niemiec, a także z Francji, Rosji, Szwecji.

     Ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców rejonu szkoły podstawowej w Rusi, gmina Stawiguda zdecydowała się na wybudowanie Filii, nowego budynku szkoły w Bartągu. 8 lutego 2018 roku symbolicznie przecięto biało-czerwoną wstęgę.  Uroczystego aktu otwarcia szkoły dokonali Irena Derdoń wójt gminy Stawiguda, proboszcz parafii w Bartągu ksiądz Leszek Kuriata, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz przewodniczący rady gminy Stawiguda Grzegorz Wieczorek. Od lutego 2018 roku, w nowym budynku szkoły prace rozpoczęły klasy I-III, łącznie 9 oddziałów, obecnie oddziałów jest 13.

      

     Aktualne informacje o szkole:

      

     Obecnie w szkole uczy się 694 uczniów w klasach I-VIII, 34 oddziały. Zatrudnionych jest 50 nauczycieli, 7 pracowników obsługi. W swoim gronie mamy 17-stu  nauczycieli dyplomowanych, 10-ciu  mianowanych, 14-stu kontraktowych, 9-ciu stażystów. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z kwalifikacjami. Większość nauczycieli ma uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów co zwiększa efektywność i organizację pracy.


     Pomieszczenia do nauki:

     Budynek w Rusi oddziały V-VIII:

     • 10 sali lekcyjnych
     • biblioteka z czytelnią
     • stołówka
     • świetlica
     • pracownia komputerowa
     • sala gimnastyczna z pełnym zapleczem sanitarnym

      

     Budynek w Bartągu oddziały I-IV:

     • 12 sali lekcyjnych
     • biblioteka z czytelnią
     • stołówka
     • pracownia komputerowa ( w zależności od potrzeb do klasy jest dostarczany przenośmy sprzęt komputerowy)
     • świetlica  

     Powierzchnia dydaktyczna w Rusi oddziały IV-VIII zajmuje łącznie 450m2,  plus sala gimnastyczna 290m2. Cała powierzchnia użytkowa szkoły to ok. 1700m2. Na terenie szkoły jest plac zabaw, boisko uniwersalne i tereny przewidziane w planach na mini stadion (boiska sportowe, bieżnię 60m sześciotorową oraz skocznię do skoku w dal).

     Do szkoły uczęszczają dzieci z Rusi, Gągławek, Bartąga, Bartążka i Olsztyna. Sprawnie funkcjonuje dowożenie uczniów, które organizuje Gmina.

     Szkoła systematycznie się rozwija. Stajemy się coraz bardziej atrakcyjni dla mieszkańców Olsztyna. Wielu rodziców z tego miasta posyła i chce posyłać w przyszłości swoje dzieci do naszej szkoły.

     Nauczanie:

     • blok: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy
     • informatyka
     • j. angielski
     • j. niemiecki

     Dla dzieci z trudnościami szkolnymi organizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistycznej, zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, integracji sensorycznej oraz gimnastyka korekcyjna.


     Rozwijanie zainteresowań:

     Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę uczestnicząc
     w kołach zainteresowań, m.in. w kole: językowym (angielski, polski), biologicznym, matematyczno-fizycznym, chemicznym, gier planszowych, redakcyjnym, informatycznym, teatralnym, plastycznym, scrapbookong i cardmaking, tanecznym, wokalnym, szachowym, oraz uczestnicząc w zajęciach w ramach SKS.

     Dodatkowe informacje o pracy szkoły:

     W naszej pracy kładziemy nacisk na ochronę środowiska, i promocję zdrowia. Tradycją już jest, że 22 kwietnia to ważny dzień w naszej szkole, poświęcony problemom ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Od wielu lat organizujemy gminne imprezy poświęcone ochronie środowiska i promocji zachowań proekologicznych. Od 1999 roku należymy do ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie. Jesteśmy szkołą wyróżnioną przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  zaszczytnym tytułem Szkoły Promującej Zdrowie oraz  certyfikatem I i II stopnia  Szkoły Przyjaznej Środowisku. W listopadzie 2014r. Minister Edukacji Narodowej wyróżniła szkołę nadając Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Osiągamy wysokie wyniki nauczania potwierdzone badaniami zewnętrznymi.

     W wychowaniu

     Kładziemy duży akcent na wartości uniwersalne, na kształtowanie prawidłowych postaw etycznych i moralnych, na kształcenie umiejętności rozróżniania tego co dobre i złe, na umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Naszym uczniom staramy się zaszczepić poczucie dumy z tego, że są Polakami. Odwołujemy się do historii, tradycji i kultury regionu, w którym mieszkamy. Wyrazem tego była realizacja programu „Skarbnica naszych pradziadów. Pielęgnacja zdrowych zwyczajów”, na który dostaliśmy pieniądze z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zdrowotnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzięki temu stworzyliśmy trasę rowerową wokół J. Kielarskiego oraz rozpoczęliśmy proces powracania do zapomnianych zwyczajów i obrzędów warmińskich. Pokazaliśmy, że
     w oparciu o tradycję i kulturę regionu można budować wartości uniwersalne. Wokół szkoły skupiamy nie tylko rodziców uczniów, ale także seniorów, od dawna mieszkających na tych terenach. Urządziliśmy Izbę Regionalną, w której gromadzimy zbierane przez naszych poprzedników i przez nas pamiątki z przeszłości. Szkoła bardzo mocno zaangażowała się
     w organizację obchodów jubileuszu 630-lecia założenia wsi Ruś. Przygotowaliśmy inscenizację przypominającą dawne zwyczaje i tradycje warmińskie pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, którą przedstawiliśmy na inauguracji obchodów jubileuszowych.

     W roku szkolnym 2003/2004, jako jedna z 3 szkół naszego województwa zostaliśmy zakwalifikowani do prac nad ogólnopolskim projektem nauczania kultury bezpieczeństwa
     w ramach wieloletniego programu „ Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” realizowanym we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie. W roku szkolnym 2005/2006 szkoła brała udział w projekcie pt. „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce” realizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Departament Wychowania i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Sportu.

      

     Szkoła: adres, kontakt


     Szkoła Podstawowa  im. 11 Listopada w Rusi Filia w Bartągu.

     Adres: Szkoła Podstawowa w Rusi 10-687 Olsztyn  

      Filia:  Bartag, ul. Jeziorna 24   10-687 Olsztyn                                                                    

     tel/fax (089) 5410322;

     e-mail:sprus@stawiguda.pl

     strona internetowa: www.sprus.edupage.org

    • Kontakty

      • Nazwa
      • Szkoła Podstawowa 
       im. 11 Listopada w Rusi
      • Adres
      • Szkoła Podstawowa w Rusi
       Ruś 4 10-687 Olsztyn  

       Filia:  Bartag, ul. Jeziorna 24  
       10-687 Olsztyn                                                                    
      • telefon/fax
      • (089) 5410322
      • e-mail
      • sprus@stawiguda.pl
      • strona internetowa
      • www.sprus.edupage.org
     • Filmy

     •  

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych