• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi. 

   • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06

   Status pod względem zgodności z ustawą 

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

   Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   • wersję kontrastową,
   • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

   Treści niedostępne 

   • materiały wideo  nie zawierają dodanych napisów dla osób niesłyszących,
   • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
   • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, jpg, itp.

   Witrynę można obsługiwać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

   • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23 
   • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Anna Dziemianowicz
   • E-mail: dziemianowicz@stawiguda.pl
   • Telefon: 89 541 03 22

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać:
   – dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
   – wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
   – wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

   Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

   W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

   Skargi i odwołania 

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

   • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi
   • Adres: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi
    Ruś 4
   • 10-687 Olsztyn
    E-mail: sprus@stawiguda.pl
   • Telefon: 89 541 03 22

    

   Dostępność architektoniczna

    

   Dostosowanie wejść do budynków

   Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi, Ruś 4

   • Dostępne 2 wejścia do budynku. 1 Wejście dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim

   Dostosowanie korytarzy

   • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku

   Dostosowanie schodów

   • Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

   Dostosowanie wind

   • Brak zainstalowanej windy

   Dostępność pochylni

   • Brak zainstalowanej pochylni

   Dostępność platform

   • Brak

   Dostępność informacji głosowych

   • Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

   Dostępność pętli indukcyjnych

   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

   Dostosowanie parkingów

   • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

   Prawo wstępu z psem asystującym

   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

   Dostępność tłumacza języka migowego

   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

   Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi Filia w Bartągu, Bartąg ul. Jeziorna 24

   • Dostępne 2 wejścia do budynku. 2 wejścia dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim

   Dostosowanie korytarzy

   • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze  budynku

   Dostosowanie schodów

   • Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

   Dostosowanie wind

   • Zainstalowana winda

   Dostępność pochylni

   • Brak zainstalowanej pochylni

   Dostępność platform

   • Brak

   Dostępność informacji głosowych

   • Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

   Dostępność pętli indukcyjnych

   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

   Dostosowanie parkingów

   • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

   Prawo wstępu z psem asystującym

   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

   Dostępność tłumacza języka migowego

   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

    

  • Galeria zdjęć

    brak danych