• Obowiązek informacyjny

    •  

     Klauzula informacyjna

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r zwanego dalej RODO. Dyrektor Szkoły podstawowej w Rusi informuję, iż:

     1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w Szkole Podstawowej w Rusi jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rusi, Ruś 4, 10 – 687 Olsztyn, adres e – mail: sprus1@wp.
     2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Kamila Sapetę, z którym  można kontaktować się pod adresem mail: iod@stawiguda.pl

      

     1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
     • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
     • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
     • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
     • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
     • promocji szkoły,
     • udziału w konkursach,
     • organizacji wycieczek,
     • ubezpieczenia,
     • działań opiekuńczych,
     • opieki medycznej,
     • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     • prowadzenia nauczania indywidualnego,
     • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
     • korzystania z dziennika elektronicznego,
     • kontaktów nauczyciel-rodzic,
     1. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
     • dyrektor,
     • wicedyrektor,
     • sekretarz,
     •  pracownicy administracji szkolnej,
     • pielęgniarka,
     • nauczyciele,
     • pedagog,
     • inspektor ochrony danych osobowych,
     • uprawnione organy publiczne;
     • oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania świadczących usług na rzecz administratora

      

     1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej w Rusi;

      

     1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

      

     1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;

      

     1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.
 • Galeria zdjęć

   brak danych