• WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 11 LISTOPADA W RUSI OD 25.05.2020 ROKU

                                                             

      

     PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

     NA TERENIE

     Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

      

     Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

      

     PODSTAWA PRAWNA

     Podstawa prawna: wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11.01.2021 r. dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14.03.1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej

     ( Dz. U.z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. Poz. 322, 374,567)Wytyczne MEN, GIS oraz MZ związane z powrotem uczniów do szkół – sierpień 2021.

      

     OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

      

     1. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Stawiguda Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty.

                 Przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczony jest numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w                              sprawie koronawirusa  +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112

             2.Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

     • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
     • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
     • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
     1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
     2. 4.Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
     3. Termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie. Dostępne w sytuacji zauważenia niepokojących objawów choroby u ucznia lub pracownika szkoły.
     4. Na terenie szkoły każdy nauczyciel oraz pracownik ma prawo według zaleceń sprawdzić temperaturę ciała u dziecka.
     5. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m).
     6. W każdej pracowni będzie  umieszczony płyn do dezynfekcji. Uczeń zobowiązany jest dezynfekować ręce po wejściu do klasy i przed wyjściem na korytarz.
     7. Z powodu noszenia maseczek podczas przerw, utrudnione jest spożywanie posiłków na korytarzach. W związku z tym godziny lekcyjne zostają skrócone o 10 minut, by uczeń miał możliwość z zachowaniem zasad bezpiecznego, higienicznego spożycia posiłku. * nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
     8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m. in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika na środki po dezynfekcyjne.
     9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego.
     10. Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne z którymi stykają się użytkownicy.
     11. Z dniem 07.10.2020, rodzice/opiekunowie  uczniów oddziałów I-III w Bartągu, ze względów bezpieczeństwa, nie będą mieli wstępu na teren szkoły. Za odprowadzanie uczniów do klasy oraz przyprowadzanie rodzicom, został w tym celu wyznaczony pracownik szkoły.
     12. W związku ze zwiększającą się liczbą  zachorowań na Covid 19, Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi, by zminimalizowań ryzyko zakażenia , w oddziałach IV-VIII wprowadza obowiązek pozostawania uczniów i nauczycieli w salach lekcyjnych na każdej przerwie. Wyjątkiem będzie wyjście na obiad, do toalety i przejścia do innych sali zgodnie z planem. Na korytarzu w trakcie przerw, będą pełnili dyżury nauczyciele, którzy w danym momencie nie sprawują opieki nad klasą.Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
     13. Nauczyciel w klasach I-III podczas przerwy ma możliwość wyjścia z uczniami poza teren sali lekcyjnej, ale zobowiązany jest pilnować by na korytarzu znajdowały się maksymalnie dwie klasy pod warunkiem, że każda klasa będzie w wydzielonej części korytarza.
     14. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
     15. Rekomenduje się, o ile to możliwe ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

      

     ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE – INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

      

     1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy na niego lub domowników nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
     2. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły mogą wchodzić tylko do przedsionka zachowując zasady:
     • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
     • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
     • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
     • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
     1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
     2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu/izolatorium (zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
     3. W sytuacji kiedy dziecko na terenie szkoły posiada objawy mogące wskazywać  na zakażenie koronawirusem, izolowane jest do specjalnego miejsca (IZOLATORIUM).  Rodzice ucznia, zaraz po otrzymaniu wiadomości o tym fakcie, są zobowiązani niezwłocznie zabrać dziecko ze szkoły.
     4. Jeżeli rodzic zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na covid-19, dziecko powinno pozostać w domu. Jeżeli u któregoś z uczniów wykryto zakażenie koronawirusem rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić szkołę i odpowiednie służby.
     5. Rodzic ucznia objętego kwarantanną z powodu kontaktu z osobą zakażoną, nie może przyprowadzić dziecka do  szkoły. By uniknąć nieporozumień, dezorganizacji oraz zapewnić bezpieczeństwo, należy  na bieżąco sprawdzać informacje o sytuacji w szkole zamieszczane za pośrednictwem platformy Librus.
     6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce) ,ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
     7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
     8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
     9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z podwórka i boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, zwłaszcza w czasie przerw.
     10. Uczniowie klas 1-8 przebywający w czasie przerw na korytarzu zobowiązani są stosować środki ochronne ust i nosa.
     11. Uczniowie podczas wyjść na świeże powietrze, boisko czy plac zabaw, nie mają obowiązku zasłaniać ust i nosa.
     12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych i niepotrzebnych przedmiotów.
     13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
     14. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
     15. Uczniowie otrzymają jeden komplet podręczników i ćwiczeń do indywidualnej pracy w domu . Dodatkowe podręczniki w salach tzw. „lekki plecak” z których korzystają dzieci zostaną tymczasowo usunięte zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
     16. Każdy uczeń według zaleceń powinien codziennie zmieniać odzież wierzchnią.

      

     ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE – INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWYCH

      

     1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
     2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące ).
     3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
     4. Podczas wykonywania czynności służbowych, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu
      z innymi pracownikami lub osobami z zewnątrz, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
     5. Środki ochrony osobistej/maseczki chirurgiczne/maseczki wielokrotnego użytku: należy jak najczęściej zmieniać lub dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
     6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
     7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić lub dezynfekować.
     8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
     9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
     10. Nauczyciel w klasach I-III podczas przerwy pilnuje by na korytarzu znajdowały się maksymalnie dwie klasy pod warunkiem, że każda klasa będzie w wydzielonej części korytarza.
     11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
     12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
     13. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
     14. W momencie powrotu ucznia do szkoły, po przebytej chorobie, kwarantannie lub jednodniowej nieobecności, nauczyciel świetlicy oraz wychowawca ma obowiązek zmierzyć uczniowi temperaturę.
     15. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
     16. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole: Zajęcia te nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. By nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa i wykluczyć konsekwencje kwarantanny dla kolejnych osób na wypadek zakażenia covid 19, rekomenduje się ich organizację w małych grupach z dziećmi z tych samych klas. Organizacja zajęć pozalekcyjnych powinna również brać pod uwagę dzieci z tej samej grupy świetlicy z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć  obowiązkowe mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
     17. Jeżeli część klasy przebywa na kwarantannie to nauczyciel prowadzący zajęcia stacjonarnie łączy się w trakcie lekcji również z dziećmi przebywającymi w domu.
     18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.

      

     ZALECA SIĘ:

     1. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy);
     • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
     • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
     • dezynfekcja toalet – po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
     • Należy regulaminie dezynfekować sprzęt znajdujący się na placu zabaw lub boisku,
     • przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychoanie parów środków służących do dezynfekcji.
     1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
     • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
     • dbałość o instrukcję dezynfekcji rąk,
     • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
     • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
     • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

      

     ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     1. Bibliotekarz  podczas przyjmowania oraz wydawania książek powinien przebywać w bibliotece szkolnej w wyznaczonej strefie do której uczeń nie ma dostępu z zachowaniem należytej odległości.
     2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
     3. Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz wietrzyć pomieszczenia.
     4. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 5 osób, w celu umożliwienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
     5. Korzystanie w bibliotece ze strefy wypoczynku, czytelni, kącika plastycznego zostaje ograniczone do minimum.
     6. Strefa bibliotekarza  wraz z księgozbiorem zostaje ograniczona i tylko nauczyciel bibliotekarz będzie miał do niej dostęp.
     7. Zostało wyznaczone specjalne miejsce na zwroty książek. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat na którym leżały książki.
     8. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone  datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie książki będą przeznaczone do użytkowania.
     9. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli. którzy chcą skorzystać z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
     10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie do odwołania z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

      

     ZASADY FUNKCJONOWANIA KUCHNI I STOŁÓWKI

      

     1. Personel obsługi musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
     • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
     • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
     • stosować środki ochrony osobistej.
     1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
     2. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
     3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń stołówki szkolnej, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
     4. Pracownicy obsługi w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję środkiem na bazie alkoholi min. 60%, m.in.:
     • przed rozpoczęciem pracy,
     • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
     • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, po zakończeniu procedur czyszczenia,  dezynfekcji,
     • po skorzystaniu z toalety,
     • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
     • po jedzeniu, piciu.
     1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem.
     2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
     3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
     4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika obsługi.
     5. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.
     6. Po zakończonym posiłku danej klasy, na stołówce prócz obsługi może  znajdować się  kilku nauczycieli w ramach pomocy dezynfekcyjno - porządkowych.

      

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA

      

     1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
     2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
     3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
     4. W szkole przygotowane jest specjalne pomieszczenie tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
     5. Izolatorium  jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
     6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
     7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Olsztynie pod nr tel. 222 500 115) oraz organ prowadzący szkołę (8905126475).
     8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców dziecka i pracowników szkoły.
     9. Dyrektor nie ma obowiązku powiadamiać rodziców całej szkoły o potwierdzonym przypadku covid- 19 u ucznia. Informowani są wyłącznie rodzice dzieci objętych kwarantanną. Kwarantanną objęci są zawsze uczniowie którzy są w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną w klasie lub podczas zajęć świetlicowych. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi kontakt musi być minimum 15 minutowy.
     10. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
     11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA SZKOŁY

      

     1. Wszyscyracownicy powinni zostać poinstruowanie o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzanych w szkole szczegółowych rozwiązań.
     2. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
     3. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
      i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną,  a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
     4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora, ten w trybie natychmiastowym odsuwa pracownika od wykonywanych czynności i izoluje od wszystkich osób w izolatorium. 
     5. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
     6. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
     7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
     8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
     9. Zalecane jest ustalenie listy miejsc (osób), wśród których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      

     POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI, W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB PRACOWNIKA

      

     W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
     2. Procedura może być modyfikowana.
     3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
     4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą.
     5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

      

     AKTUALIZACJE PROCEDUR W DNIACH:

     • 1 września 2020r.
     • 10 marca 2021r.
     • 15 października 2020r.
     • 3 listopada 2020r.
     • 9 listopada 2020r.
     • 18 stycznia 2021r.
     • 15 lutego 2021r.
     • 4 marca 2021r.
     • 10 marca 2021r.
     • 26 kwietnia 2021r.
     • 17 maja 2021r.
     • 1 września 2021r.

      

     Dyrektor szkoły

     Monika Markowicz

 • Galeria zdjęć

   brak danych