• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    •  

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi informuje, że szkoła nie będzie powiadamiać telefonicznie o terminach składania oświadczeń o sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej oraz wniosków o dofinansowanie z ZFŚS. Osoby starające się o dofinansowanie lub zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszone są o podanie numeru konta bankowego. Niezłożenie wniosku będzie równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania.

     Terminy składania oświadczeń i wniosków: 

     • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika / emeryta(rencisty) – do 30 kwietnia każdego roku

      

     Sposób wyliczenia dochodu

     Wskazuje się dochód osób będących członkami rodziny poprzez podanie łącznego dochodu za rok poprzedni na podstawie informacji PIT-11, PIT-11a, PIT-40 (część E, kolumna (d) dochód) oraz innych dochodów nie wskazanych w zeznaniu podatkowym, w szczególności dochodów z tytułu:

     • umowy o pracę, umowy agencyjnej lub w ramach pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
     • emerytury lub renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego,
     • działalności gospodarczej – przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (podatek liniowy i art. 27 (zasady ogólne) ustawy podatkowej przyjmuje się dochód deklarowany (faktycznie osiągnięty); przy działalności opodatkowanej ryczałtowo, przyjmuje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeśli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany rok,
     • prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się przeciętny dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w danym roku oraz dopłaty z funduszy europejskich,
     • dochodów z tytułu najmu i dzierżawy,
     • alimentów i stypendiów,
     • świadczenia 500+,
     • zasiłku dla bezrobotnych,
     • pomniejszenie o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów.

      

     Otrzymaną sumę należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których wykazywany jest dochód (12 lub mniej) oraz liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Uzyskana w ten sposób kwota dochodu na osobę jest podstawą do przyznawania świadczeń socjalnych na podstawie Regulaminu ZFŚS.

     • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika / emeryta (rencisty) – do 1 października każdego roku
     • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci – do 1 października każdego roku

     Do wniosku należy dołączyć:

     - dowód wpłaty, jeżeli dziecko będzie korzystać z wypoczynku zorganizowanego;

     - w przypadku dziecka, które ukończyło 16 lat – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki

     • Wniosek o pomoc socjalną w postaci finansowej z tytułu zwiększonych wydatków w okresie świąt Bożego Narodzenia – do 31 października każdego roku
     • Wniosek o zapomogę losową – w zależności od potrzeb.
     • Wniosek o zapomogę materialną – w zależności od potrzeb - raz w roku.  

      

     Oświadczenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

     Świadczenia socjalne i dofinansowanie będą przydzielane zgodnie z tabelą dopłat z ZFŚS na dany rok. Wysokość dopłat uzależnia się od dochodu brutto na jedną osobę w rodzinie, sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

     Informacje o możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez szkołę będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim i w sekretariacie szkoły. 

     Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone. 

     Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

     Druki do pobrania

     Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc

     Oswiadczenie_o_styuacji_zyciowej.doc

     Umowa_w_sprawie_pozyczki.doc

     Wniosek_o_dofinansowanie_do_wypoczynku_urlopowego.doc

     Wniosek_o_przyznanie_pomocy_dofinansowanie_do_wypoczynku_dziecka.doc

     Wniosek_o_przyznanie_pomocy_materialnej.doc

     Wniosek_o_przyznanie_pozyczki_na_cele_mieszkaniowe.doc

     Druk oświadczenia i wniosku do pobrania również w sekretariacie szkoły.

      

      

      

      


 • Galeria zdjęć

   brak danych