• PROCEDURA ORGANIZACJI I REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 11 LISTOPADA W RUSI

                                                                   

      

     INFORMACJE OGÓLNE

      

     1.  Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia,   Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej   dla szkół podstawowych.
     2.  Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia       zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19,   wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników   niepedagogicznych.

      

     SPOSÓB ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ

      

     1.  Zajęcia są prowadzone za wyraźną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.   W przypadku braku zgody rodzica kontynuuje się pracę z uczniami z   wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     2.  Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w   sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jednego uczestnika zajęć i   nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
     3.  Wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, przeprowadza się raz na godzinę.
     4.  W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci   kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej COVID-19.
     5.  Dokonuje się pomiaru temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i   niepedagogicznej,  za zgodą osoby, której temperatura jest mierzona, a w przypadku uczniów za zgodą   rodzica/opiekuna prawnego.
     6.  Pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby).
     7.  W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
     8.  Zabrania się wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia   prawidłowej realizacji zajęć.
     9.  Maksymalną liczbę uczestników biorących udział jednorazowo w zajęciach ustala dyrektor w   porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

      

     PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNYCH

      

     1.  Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda   dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego   sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
     2.  Pracownicy prowadzący zajęcia mają obowiązek stosowania przyznanych im środków ochrony osobistej   (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
     • przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
     • po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
     • po usunięciu środków ochrony osobistej.

      

     ZASADY IZOLACJI

      

     1.  W przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem przez uczestnika zajęć należy go odizolować od   innych osób przebywających w placówce w odrębnym pomieszczeniu ( gabinecie pielęgniarki ),   wyznaczonym przez dyrektora.
     2.  podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę lub osoby wskazane do kontaktu o   sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną   w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
     3.  Nauczyciele uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów aktualne numery telefonów niezbędne do   kontaktu w razie podejrzenia zarażenia COVID-19.
     4.  W czasie izolacji uczestnik zajęć przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika   pedagogicznego szkoły.
     5.  W przypadku wystąpienia u nauczyciela objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy   niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub   sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą powiatową stację   sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
     6.  Pracownik, o którym mowa w ust. 5, powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym przez dyrektora   pomieszczeniu.
     7.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, niezbędne jest ustalenie obszaru, w którym   poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami   zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

      

     POZOSTAŁE REGULACJE

      

     1.  Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą przekazywane   rodzicom za pośrednictwem cyfrowej platformy edukacyjnej wykorzystywanej w szkole.
     2.  Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego,   kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
     3.  Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych   uczniów.

      

     Dyrektor szkoły

     Monika Markowicz

 • Galeria zdjęć

   brak danych